git kinh-nghiem-lap-trinh basic - It costs 1 mins to read

Bài này mình tổng hợp một số lệnh Git dùng để branching thường dùng. Branching là kỹ thuật quan trọng khi dùng git, mà khi làm việc với Git, Dev cần phải nằm lòng:

Branch early, branch often

Tại sao lại phải branching thường xuyên, mời bạn đọc qua bài viết này trên CodeDaily, khá dễ hiểu và không kém hài hước - https://codedaily.vn/2014/12/kinh-nghiem-git-branch-early-branch-often/

Tạo Branch mới

git branch [new_branch_name]

Chuyển đến Branch khác

git checkout [branch_name]

Chuyển đến một commit trước đây (đồng thời sẽ tạo một branch tạm mới)

git checkout [commit]

Nếu muốn lưu lại branch tạm khi checkout commit, dùng lệnh:

git checkout -b [new_branch_name]

Fetch Branch mới từ Remote về Local

git checkout -b  [local_new_branch_name] [origin/new_branch_name]

Push Branch mới lên Remote Server và thiết lập Track branch đó

git push -u origin [new_branch_name]

Push toàn bộ Branch từ Local sang Remote

git push --all -u

Delete Branch Local

git branch -d [branch_name]

Delete Branch Remote

git push origin :[branch_name]

List all local Branch

git branch

List all Remote Branch

git branch -r

List all Branch (Remote and Local)

git branch -a

Rename Local Branch

git branch -m [old_name] [new_name]