productivity focus - It costs 1 min to read

Focus Hack

95% người được hỏi nói rằng họ gặp khó khăn trong vấn đề tập trung. Làm thế nào để vận dụng sự tập trung những lúc cần thiết, dưới đây là một số kỹ thuật:

Nguồn: http://fundersandfounders.com/focus-hacks/