web-developer jwt - It costs 5 mins to read

JSON Web Token là gì?

JSON Web Token (JWT) is a compact URL-safe means of representing claims to be transferred between two parties. The claims in a JWT are encoded as a JavaScript Object Notation (JSON) object that is used as the payload of a JSON Web Signature (JWS) structure or as the plaintext of a JSON Web Encryption (JWE) structure, enabling the claims to be digitally signed or MACed and/or encrypted.

Sau khi mình đọc định nghĩa về JWT (Hay JIT) trên http://jwt.io xong là ù ù cạc cạc, giống như chưa đọc vậy. Thôi thì, liều mạng tìm hiểu tiếp, xem có ngộ ra được miếng nào về JWT nữa không? Đây có phải là một cách authenticate hiệu quả trong lập trình ứng dụng API mà mình đang tìm không?

Một ví dụ về JWT Token:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjEzODY4OTkxMzEsImlzcyI6ImppcmE6MTU0ODk1OTUiLCJxc2giOiI4MDYzZmY0Y2ExZTQxZGY3YmM5MGM4YWI2ZDBmNjIwN2Q0OTFjZjZkYWQ3YzY2ZWE3OTdiNDYxNGI3MTkyMmU5IiwiaWF0IjoxMzg2ODk4OTUxfQ.uKqU9dTB6gKwG6jQCuXYAiMNdfNRw98Hw_IWuA5MaMo

Thoạt trông phức tạp là thế nhưng nếu hiểu, cấu trúc của một JWT chỉ đơn giản như sau:

<base64-encoded header>.<base64-encoded payload>.<base64-encoded signature>

Nói một cách khác, JWT là sự kết hợp (bởi dấu .) một Object Header dưới định dạng JSON được encode base64, một payload object dưới định dạng JSOn được encode base64 và một Signature cho URI cũng được mã hóa base64 nốt.

Giải thích thêm về 3 thành phần của JWT

Header

Header bao gồm hai phần chính: loại token (mặc định là JWT - Thông tin này cho biết đây là một Token JWT) và thuật toán đã dùng để mã hóa (HMAC SHA256 - HS256 hoặc RSA).

{
 "alg": "HS256",
 "typ": "JWT"
}

Payload

Payload chứa các claims. Claims là một các biểu thức về một thực thể (chẳng hạn user) và một số metadata phụ trợ. Có 3 loại claims thường gặp trong Payload: reserved, public và private claims.

Ví dụ:

{
  "iss": "jira:1314039",
  "iat": 1300819370,
  "exp": 1300819380,
  "qsh": "8063ff4ca1e41df7bc90c8ab6d0f6207d491cf6dad7c66ea797b4614b71922e9",
  "sub": "batman",
  "context": {
    "user": {
      "userKey": "batman",
      "username": "bwayne",
      "displayName": "Bruce Wayne"
    }
  }
}
{
 "iss": "scotch.io",
 "exp": 1300819380,
 "name": "Chris Sevilleja",
 "admin": true
}

Signature

Chữ ký Signature trong JWT là một chuỗi được mã hóa bởi header, payload cùng với một chuỗi bí mật theo nguyên tắc sau:

HMACSHA256(
 base64UrlEncode(header) + "." +
 base64UrlEncode(payload),
 secret)

Do bản thân Signature đã bao gồm cả header và payload nên Signature có thể dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu khi truyền tải.

When should you use JSON Web Tokens?

Một trong những tình huống ứng dụng JWT thường gặp, đó là:

How do JSON Web Tokens work?

Ở đây, mình ví dụ cụ thể ứng dụng của JWT trong bài toán Authenticate (xác thực) - Trong việc xác thực, khi user đăng nhập thành công (Browser sẽ post username và mật khẩu về Server), Server sẽ trả về một chuỗi JWT về Browser, và Token JWT này cần được lưu lại trong Browser của người dùng (thường là LocalStorage hoặc Cookies), thay vì cách truyền thống là tạo một session trên Server và trả về Cookie.

Bất cứ khi nào mà User muốn truy cập vào Route được bảo vệ (mà chỉ có User đã đăng nhập mới được phép), Browser sẽ gửi token JWT này trong Header Authorization, Bearer schema của request gửi đi.

Authorization: Bearer <token>

Đây là cách mà stateless (phi trạng thái) authentication làm việc, trạng thái của user không được lưu trong bộ nhớ của Server mà được đóng gói hẳn vào trong HTTP Request. Server sẽ kiểm tra Token JWT này có hợp lệ hay không (Bởi vì JWT có tính chất self-contained, mọi thông tin cần thiết để kiểm tra JWT đều đã được chứa trong Token JWT).

Do tính chất stateless nên chúng ta không còn phải lo lắng về domains nào được sử dụng cho API của bạn, không còn gặp rắc rối với CORS (Cross-Origin Resource Sharing) nữa.

JWT Work

Tài liệu tham khảo:

Further Reading: