linux basic - It costs 1 min to read

Tiếp tục loạt bài “Back To Basic với Linux”

On a UNIX system, everything is a file; if something is not a file, it is a process.

Bởi vì Trong Hệ thống Unix-based như Linux thì Everything is a File nên hiểu về Hệ thống File trên Linux là rất quan trọng…

Linux File System

Tham khảo chi tiết tại: Linux File System Hierarchy

Bài trước: So sánh các hệ thống File System, tìm hiểu về FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4…

Một bài cũng thuộc chủ đề “Back To Basic với Linux” trên Kipalog, cũng là một kiến thức nền tảng rất quan trọng trong hệ thống Linux và cũng liên quan đến File System là Linux File Permission, Bạn sẽ được ôn về quyền Read,Write,Execute, Lệnh CHMOD, Mượn quyền SUID, SGID và Sticky Bit…

Kiến thức nền tảng là rất quan trọng và cần thiết để phát triển sự nghiệp (Bạn có thể xem bài phỏng vấn của Itviec -Developer giỏi không nhất thiết phải biết nhiều ngôn ngữ.)

Awesome - Not Average