today-i-learned mysql java system-administrators - It costs 1 mins to read

:), Mùng 2 tết, rãnh rỗi sinh nông nỗi nên muốn tìm việc gì đó hay hay để làm. Sực nhớ một thứ mà mình dự định làm trong tết là ngồi cài Jira lên con Cloud VPS đang trống của Công ty để dùng thử và tiết kiệm chi phí (thay vì phải trả phí hàng tháng cho Atlassian thì sẽ tự host và trả phí bản quyền 1 lần thôi.). Vậy là phải đọc Installation Guide rồi tiến hành thôi.

Đọc requirements, mình thấy rằng có 2 việc cần phải làm trước, đó là upgrade JDK từ 1.7 lên 1.8 và sau đó là reset mật khẩu root của mysql (mình không nắm pass root của mysql, do một chú đồng nghiệp set nhưng không viết lại cho Core Team.)

Nâng cấp JDK

Xem phiên bản JDK hiện tại

java -version

Download bản JDK 1.8 mới nhất từ Oracle về và giải nén:

cd /opt/
wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u72-b15/jdk-8u72-linux-x64.tar.gz"
tar xzf jdk-8u72-linux-x64.tar.gz

Tiến hành nâng cấp bằng lệnh alternatives (Lệnh này nằm trong gói chkconfig:

cd /opt/jdk1.8.0_72/
alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_72/bin/java 2
alternatives --config java

(Chọn phiên bản Java muốn sử dụng)

Thay thế các thành phần khác như jarjavac:

alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_72/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_72/bin/javac 2
alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_72/bin/jar
alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_72/bin/javac

Kiểm tra lại xem việc nâng cấp đã thành công hay chưa?

java -version

Export các biến môi trường của Java

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_72
export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_72/jre
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_72/bin:/opt/jdk1.8.0_72/jre/bin

Kiểm tra

printenv

Reset Mật khẩu Root của MySQL

Stop dịch vụ mysqld

sudo /etc/init.d/mysqld stop

Vào Safemode

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

Đăng nhập vào Root (sẽ không bị hỏi mật khẩu vì đang ở Safemode)

mysql -uroot

Reset mật khẩu:

use mysql;
update user set authentication_string=PASSWORD("mynewpassword") where User='root';
flush privileges;
quit

Stop Safemode và khởi động lại Mysqld:

sudo /etc/init.d/mysqld stop
sudo /etc/init.d/mysqld start

Đăng nhập thử với mật khẩu đã set

mysql -u root -p

Have fun!