- It costs 1 mins to read

Sau một thời gian dùng WordPress (coi như phiên bản 1.0), dù đầy đủ chức năng nhưng cảm thấy nó khá nặng nề và cứ phải update plugin đến phát mệt. Vậy nên mình đã chuyển qua dùng Ghost Blogging Platform (viphat.work v2.0) được một thời gian đủ lâu, vì được viết trên NodeJS nên tốc độ và độ nhẹ nhàng của Ghost quả thật ấn tượng. Tuy vậy, Ghost vẫn thiếu một số chức năng mình cần (Private Post, Password Protected Post) và cũng nhằm để có thể trau dồi và nâng cấp skill Coding cũng như GTD của mình lên, mình sẽ tự code một Blog khác dựa trên tinh thần của Ghost và đó sẽ là một Side Project mà mình sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Dự định của Blog viphat.work version 3.0:

Deadline - 14/02/2016

Further:

Tham khảo:

Happy Coding.

Think Twice, Code Once